Make your own free website on Tripod.com

KEJUARAAN KARATE JUNIOR PIALA MENDAGRI

SEMARANG, 29 30 JULI 2000  

NOMOR/KELAS

MEDALI

K  A  R  A  T  E  K  A

PUTRI:

Kata perorangan

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Aulia (DKI Jaya) 

v  Yulianti (Sulut)

v  Alit (Lemkari)

Kata Beregu

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  DKI Jaya

v  Jabar

v  Inkai

Kumite usia 11 tahun

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Zahral (DKI Jaya)

v  Anggun (Bali)

v  Anggi (Riau), & Risky F. (Jateng)

Kumite usia 12 tahun

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Anindya (DKI Jaya)

v  Sri Maresi (Sumut)

v  Alifa (Lemkari), & Puspasari (DKI Jaya)

Kumite usia 13 tahun

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Deby (Jabar)

v  Maria Ulfa (DKI Jaya)

v  Naerani (Jabar), & Lisa (DIY)

Kumite usia 14 tahun

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Natalia (Sulsel)

v  Rosta Uli (DKI Jaya)

v  Mika (DKI Jaya), & Dahlianti (Kalsel)

Kumite usia 15 tahun

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Kartika (Jateng)

v  Tia (Jabar)

v  Nurmaisah (DKI Jaya), & Nurhatani (Sumut)

Kumite usia 16 tahun

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Irfina (Sulsel)

v  Anita (DKI Jaya)

v  Wawa (Lampung), & Imas (Lemkari)

Kumite usia 17 tahun

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Juli. (Sumut)

v  Meitya (DKI Jaya)

v  Astri (BKC), Herlina  (Kaltim)

Kumite usia 18 tahun

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Tely (DKI Jaya)

v  Dewi (DKI Jaya)

v  Ira (Jabar), & Eva (Jabar)

PUTRA:

Kata perorangan

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Hayato (DKI Jaya)

v  Denise (DKI Jaya)

v  Yoni E. (Jatim)

Kata Beregu

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  DKI Jaya

v  Jabar

v  Lemkari

Kumite usia 11 tahun

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Rizki (DKI Jaya0

v  Feriandi (Sumut)

v  Novan (KKI), & Jori (Jateng)

Kumite usia 12 tahun

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Seno (Inkado)

v  Amsor (Sumut)

v  Suhartono (Jateng), & Riska (DKI Jaya)

Kumite usia 13 tahun

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Beny (Sumut)

v  Rajiv (Jabar)

v  Annga (Sumsel), & Khaerul (Jateng)

Kumite usia 14 tahun

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Bendri (KKI)

v  Nova (DKI Jaya)

v  Syarif (BKC), & Riko (BKC)

Kumite usia 15 tahun

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Sandy (Sumut)

v  Solikhin (DIY)

v  Ridwan (Lemkari), & Nahor (DIY)

Kumite usia 16 tahun

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Joko (DKI)

v  Erwan (Kalsel)

v  Dony (Sumut), & Ufuk (Wadokai)

Kumite usia 17 tahun

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Wahyu N.(Jatim)

v  Harisman (Jabar)

v  Ahmad Agil (DKI Jaya), & Riza (Lemkari)

Kumite usia 18 tahun

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Riswanda (Sumut)

v  Riky (Jabar)

v  Kristo(Sulteng), & Raja(Aceh)

<< BACK